Användarvillkor

Det styrande språket i användarvillkoren och integritetspolicyn är engelska. Alla översättningar till språk utöver engelska tillhandahålls endast i underlättande och tillgängliggörande syfte. Om någon konflikt skulle uppstå mellan någon översättning och den engelska versionen, ska den engelska versionen betraktas som styrande.

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH/ELLER NÅGOT AV SPELEN. Genom att använda denna webbplats och/eller spel från G5 samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda webbplatsen eller spelen. Användning av spelen är även förbehållen vår integritetspolicy samt nedanstående kompletterande villkor som inkorporerats häri i och med denna referens. Därutöver, är din användning av G5-butiken föremål för och ska utgöra godkännande av användarvillkor för G5-butiken, på samma sätt som det föregående.

Din åtkomst till respektive användning av G5 Entertainment AB:s webbplats www.g5.com och alla eventuella spel och/eller appar licensierade till kunder av G5 och/eller eventuella dotterbolag till G5 (G5 Entertainment AB och dess dotterbolag kallas härmed sammantaget för "G5"), via webbplatsen eller tredjepartsleverantörer, är förbehållna följande villkor ("villkoren"), alla villkor som gäller eventuella tredjepartsleverantörer, samt all tillämplig lagstiftning. Vi kräver även att du uttryckligen godkänner villkoren och integritetspolicyn, som inkorporerats häri i och med denna referens, när du registrerar dig för att komma åt och använda G5 Friends® och tjänsterna (t.ex. chattrum, chatt inne i spelen, anslagstavlor, och så vidare) (sammantaget kallat "tjänsterna"). Om du inte förbinder dig till villkoren eller integritetspolicyn får du inte registrera dig för åtkomst till respektive användning av tjänsterna och får inte använda eller komma åt tjänsterna. Genom att öppna och navigera webbplatsen godkänner du villkoren, utan begränsning eller förbehåll, och uppmärksammar att alla andra avtal mellan dig och G5 ersätts och inte längre har någon kraft eller verkan.

1. Webbplatsen, alla spel, tjänsterna och allt material som webbplatsen, tjänsterna och spelen innehåller underhålls för att tillhandahålla dig med nöje och information. Förbehållet din efterlevnad av villkoren ger G5 dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar licens att komma åt, se, ladda ned och använda webbplatsen, tjänsterna och spelen, enbart för eget, icke-kommersiellt bruk. I förtydligande syfte och utan att begränsa eller göra avkall på något av villkoren som lagts fram i denna redogörelse, uppmärksammar och godkänner du att G5 har rätt att med omedelbar verkan spärra den åtkomst du fått till antingen webbplatsen, tjänsterna eller spelen i samband med din användning av dem, om G5 bedömer, enligt eget gottfinnande, att din användning bryter mot tillämplig lagstiftning och/eller på något annat sätt bryter mot villkoren. Din rätt att komma åt och använda webbplatsen, tjänsterna och/eller något av spelen ges enligt vårt gottfinnande, och ditt konto kan stängas av eller avslutas när som helst och av vilket skäl som helst. Inget material från webbplatsen eller något av spelen får kopieras, reproduceras, återutges, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något sätt, förutom att du får ladda ned ett exemplar av materialet på valfri enskild dator endast för eget, icke-kommersiellt hemmabruk, förutsatt att du bevarar alla meddelanden rörande copyright och äganderätt. Modifikation eller användning av materialet i något annat syfte bryter mot den copyright och övrig äganderätt som tillhör G5 och upphovsmakarna till materialet. Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen, i tjänsterna eller spelet, inklusive all grafik och/eller alla ljudfiler, i offentligt eller kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från G5. Du uppmärksammar och godkänner att vid nedladdning av spelen från tredjepartsleverantörer (till exempel Apple, Google/Android, Amazon och så vidare) gäller deras slutanvändaravtal även i förhållande till G5, även när G5 inte uttryckligen omfattas av eventuella licenser mellan dig och dessa tredje parter. Du godkänner även att när G5 omfattas av sådana slutanvändaravtal har G5 även rätt att kräva att du rättar dig efter tillhörande licenser.

2. Alla spel, data, grafikfiler samt all text och annat material som finns på webbplatsen och/eller marknadsförs eller tillhandahålls på webbplatsen och/eller genom tjänsterna är copyrightskyddade om ingenting annat anges och tillhör G5 och/eller en leverantör till G5. Inget sådant material får användas utöver så som anges i villkoren.

3. Alla handelsnamn, varumärken, bilder och biografiska uppgifter som finns på webbplatsen, tjänsterna och/eller spelen tillhör G5 eller används med tillstånd av G5. Det är förbjudet för dig att använda detta material utom i de fall då villkoren specifikt tillåter det. Otillåten användning av detta material kan bryta mot copyright, varumärkesrätt och annan äganderätt tillhörande G5 och/eller tredje parter, såväl som namn- och bildlagen respektive sekretesslagen och andra regler och stadgar. Ingenting i detta avtal, i spelet eller på webbplatsen ska betraktas som en överlåtelse, varken implicit eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda något varumärke eller annan egendom utan uttryckligt skriftligt medgivande från respektive ägare.

4. Virtuella varor och valutor från webbplatsen, tjänsterna eller spelen är endast avsedda för eget bruk i underhållningssyfte. Användning av dessa är förbehållen villkoren där så är tillämpligt. När du använder virtuella varor och valutor licensieras de till dig; de är alltså inte din privata egendom, och inget ägarintresse överförs heller till dig. Priser och tillgängliga mängder, samt utbudet av virtuella varor och valutor, kan ändras av G5 när som helst, med eller utan förvarning, enligt eget gottfinnande. G5 kan välja att ändra eller inte längre sälja någon eller några av sina virtuella varor och valutor när som helst, med eller utan förvarning, enligt eget gottfinnande. Inga virtuella varor eller valutor får någonsin lösas in av dig mot pengar, tjänster, kringprodukter eller andra varor av monetärt värde från G5 eller någon annan tredje part.

5. Även om G5 vidtar rimliga åtgärder för att inkludera korrekt och aktuell information på webbplatsen respektive i tjänsterna och spelen kan G5 inte försäkra att den stämmer. G5 tar inget ansvar för eventuella fel eller uteblivna delar av innehållet på webbplatsen respektive i tjänsterna och/eller spelen.

6. När du registrerar dig hos G5 och/eller på webbplatsen respektive i tjänsterna och/eller spelen, samtycker du uttryckligen till att få notiser, meddelanden, avtal, offentliggöranden, rapporter, dokument, kommunikation rörande nya produkter eller tjänster eller annan dokumentation eller korrespondens från G5. Du samtycker till att ta emot notiser via e-post.

7. Kommentarer eller förslag som du skickar rörande webbplatsen, tjänsterna och/eller spelen till G5, inklusive men inte begränsat till anteckningar, text, teckningar, bilder, designer eller datorprogram, tillfaller G5 och blir G5:s enskilda egendom. Inga bidrag av detta slag som skickas till G5 omfattas av sekretess. G5 ska enskilt äga alla rättigheter till (inklusive rätt till intellektuell egendom) alla sådana bidrag och ha rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av dem i valfritt syfte, inklusive kommersiellt eller på annat sätt, utan att behöva uppmärksamma eller kompensera dig.

8. G5 ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att motverka otillåten åtkomst till våra data och filer. Dock är inget system, oavsett lösenordsskydd, helt ogenomträngligt. Du uppmärksammar att det kan vara möjligt för tredje parter att otillåtet komma åt, visa, kopiera, modifiera eller distribuera de data och filer du lagrar på webbplatsen respektive i tjänsterna och/eller spelen. Din användning av webbplatsen, tjänsterna och/eller spelen sker helt på egen risk.

9. Din användning av webbplatsen, tjänsterna (inklusive eventuella chattrum, chatt inne i spelen, anslagstavlor, med mera) och/eller spelen styrs av vissa regler (G5:s uppförandekod) som upprätthålls av eller åt G5 och som du (och alla användare) måste efterleva. Det är ditt ansvar att känna till, förstå och lyda uppförandekoden. Nedanstående regler är inte att betrakta som heltäckande. Utöver det uppförande som beskrivs nedan, förbehåller sig G5 rätten att enligt eget gottfinnande vidta disciplinära eller andra åtgärder som svar på beteende G5 finner oacceptabelt, inklusive, utan begränsning, att radera eller ändra användarnamn, att stänga av, avsluta eller upphäva ditt användarkonto och/eller din tillgång till respektive användning av webbplatsen, tjänsterna, spelen och/eller eventuella andra tjänster som erbjuds i anslutning till endera av dessa, eller, av vilket skäl som helst, upphäva licenser som tilldelats i detta avtal. G5 förbehåller sig vidare rätten att när som helst modifiera uppförandekoden.

a) Oacceptabelt uppförande online. Alla försök från dig att uppmuntra eller främja sabotage av webbplatsen, tjänsterna, spelen och/eller relaterade tjänster kan vara ett brott mot lagen. Du förbinder dig att inte bryta mot tillämpliga lagar, regler eller regelverk i anslutning till din användning av webbplatsen, tjänsterna, spelen och/eller relaterade tjänster, och att inte heller på något sätt störa eller försöka störa driften av webbplatsen, spelen och/eller relaterade tjänster, inklusive, utan begränsning, genom att göra något av följande:

i) använda något otillåtet tredjepartsprogram som fångar upp eller på annat sätt samlar in information från eller genom tjänsterna

ii) modifiera filer som ingår i webbplatsen, spelen och/eller relaterade tjänster eller orsaka att dessa filer modifieras

iii) möjliggöra, skapa eller upprätthålla någon obehörig anslutning till webbplatsen, något spel och/eller någon tjänst och/eller obehörig skrapning av bilder, konst och/eller annat innehåll från webbplatsen, något spel och/eller någon tjänst utan uttryckligt skriftligt tillstånd från G5

iv) använda något tredjepartsprogram som ger dig fördelar inne i spelet som inte avsågs i spelets design och/eller använda spelchatten för att förmedla information om sådana program

v) använda webbplatsen, någon tjänst, något spel och/eller tjänster som erbjuds i anslutning till endera av dessa i syfte att marknadsföra eller annonsera tredje parts varor och/eller tjänster av något slag

vi) störa eller hjälpa till att störa någon dator som används för att stödja webbplatsen, något spel och/eller någon tjänst eller en annan persons åtkomst till eller användning av något av det föregående; eller

vii) kopiera, skrapa eller på annat sätt använda webbplatsen, något spel och/eller någon tjänst, antingen helt eller delvis, i syfte att eller i samband med någon så kallad generativ teknik för "artificiell intelligens" (inklusive till exempel MidJourney, Dall-E, Stable Diffusion, GPT-4, ChatGPT osv.), och/eller andra former av djupinlärning, maskininlärning och andra tekniker för artificiell intelligens, inklusive, men inte begränsat till, äganderättsligt skyddade algoritmer, programvaror eller system som använder eller använder neurala nätverk, statistiska inlärningsalgoritmer (såsom linjär och logistisk regression, supportvektormaskiner, random forests och k-means clustering) eller förstärkningsinlärning.

b) Regler rörande användarnamn. G5 kan komma att ändra ditt användarnamn och/eller din avatar, spärra din registrering, ta bort ditt användarnamn och/eller din avatar från alla delar av webbplatsen, spelen och/eller relaterade tjänster och/eller stänga av eller upphäva din åtkomst till webbplatsen, spelen och/eller relaterade tjänster, om G5 bedömer, enligt eget gottfinnande, att ditt användarnamn och/eller din avatar strider mot uppförandekoden och/eller villkoren, inklusive, utan begränsning, kraven som anges här i avsnitt 9. Du får inte använda namn som:

i) tillhör en annan person för att därigenom utge dig för att vara den personen eller på annat sätt lura andra att tro att du är personen i fråga eller att du arbetar för G5

ii) använder vulgärt, förolämpande eller på annat sätt stötande, förtalande, obscent, hatiskt språk; eller laddat språk med anknytning till ras, etnicitet och religion eller annat språk som G5 finner anstötligt

iii) tillhör kändisar, medieprofiler, populärkulturella profiler eller något annat namn som skyddas av någon tredje parts varumärken, tjänstemärken, namn- och bildlagen eller annan äganderätt

iv) som är, innehåller eller bär påtaglig likhet med ett varu- eller tjänstemärke tillhörande en tredje part, vare sig det är registrerat eller inte

v) som är relaterat till droger, sex, alkohol eller brottslig aktivitet och/eller

vi) G5 på annat sätt finner stötande och/eller olämpligt, enligt G5:s eget gottfinnande.

c) Regler relaterade till användning av webbplatsen, spelen och övriga tjänster Om du laddar ned eller på annat sätt använder webbplatsen, spelen och/eller annat innehåll och/eller andra tjänster som G5 tillhandahåller och bryter mot villkoren som förknippas med den användningen, eller på annat sätt använder och/eller kommer åt spel eller innehåll på ett sätt som G5 finner olämpligt (inklusive, utan begränsning, något beteende som G5 enligt eget gottfinnande anser vara stötande, olagligt, trakasserande, pornografiskt, vulgärt, motiverat av rasistiskt eller etniskt hat), kan din användning av webbplatsen, spelen, tjänsterna och/eller ditt användarkonto komma att omedelbart upphävas eller stängas av enligt G5:s eget gottfinnande.

10. G5 kommer inte avsiktligt lämna ut några av dina personuppgifter (inklusive uppgifter om din IP-adress) till tredje parter utom när G5, i god tro, bedömer att sådan utlämning är nödvändig för att efterleva lagen eller för att upprätthålla villkoren eller övriga regler för G5:s spel. G5 kan komma att använda ditt användarinnehåll, inklusive, utan begränsning, ditt namn, användarnamn och dina rekord respektive vinster i spel eller turneringar, i enlighet med avsnitt 6 och 7 i detta dokument. Genom att använda webbplatsen eller något av spelen godkänner du G5:s integritetspolicy, https://www.g5.com/privacypolicy. Om du inte godkänner denna policy ska du inte använda webbplatsen och/eller tjänsterna.

11. Överföring av information över nationella gränser

Webbplatsen, tjänsterna och spelen drivs på servrar som befinner sig i olika jurisdiktioner, inklusive USA. När du öppnar eller använder webbplatsen, tjänsterna och/eller spelen, kan personuppgifter om dig därför komma att överföras från det land du befinner dig i till andra platser. Genom att öppna webbplatsen, tjänsterna och/eller något av spelen, samtycker du till denna överföring. G5:s företagspolicy garanterar att sådana personuppgifter alltid skyddas enligt samma standard när de behandlas av G5, oavsett var kontoret i fråga ligger. Vi garanterar även att lämpliga kontrakt med standardiserade dataskyddsklausuler godkända av Europakommissionen för att skydda uppgifterna och individens rättigheter gäller för alla eventuella tredjepartsleverantörer vi använder.

12. DMCA-meddelande

G5 värnar om andras rätt till intellektuell egendom och ber att användare av webbplatsen och tjänsterna gör detsamma. I enlighet med 17 U.S.C. 512(i) av United States Copyright kommer G5 att ta bort allt innehåll som gör intrång på någon annan parts copyright och förbehåller sig rätten att stänga av, avsluta eller upphäva användarkonton och enskilda användares åtkomst till respektive användning av tjänsterna, om användarna i fråga begår upprepade intrång. Vidare är det G5:s policy att svara på meddelanden om påstådda intrång i enlighet med Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA").

Om du anser att någon gjort intrång på ditt copyrightskyddade arbete genom att kopiera det och göra det tillgängligt via tjänsterna, ber vi i enlighet med DMCA att du meddelar detta till G5. För att ditt klagomål ska gälla under DMCA måste du skriftligt ange följande information:

*En elektronisk eller fysisk signatur från en person som auktoriserats att agera å copyrightinnehavarens vägnar
*Identifiering av det copyrightskyddade verk som du hävdar ha utsatts för intrång
*Identifiering av det material som du hävdar utgöra ett intrång och var i tjänsterna det finns
*Information som rimligen räcker för att CGCircuit ska kunna kontakta dig, såsom din adress, e-postadress och ditt telefonnummer
*En redogörelse att du i god tro anser att den användning av materialet som föranlett klagan inte har godkänts enligt lagen eller av copyrightinnehavaren eller dennes agent och slutligen
*En redogörelse där du svär på ed att ovanstående uppgifter stämmer och att du är copyrightinnehavaren eller auktoriserats att agera å copyrightinnehavarens vägnar.

 

Ovanstående information måste skickas till följande e-postadress:

E-post: DMCA@g5.com
Ämne: Meddelande om DMCA-KLAGOMÅL

Se informationen nedan om du i stället vill kontakta oss via post eller fax:

Fax: +1-844-270-4837 (med hårdkopia till adressen nedan)

Postadress:
G5 DMCA Complaints
Attn: Jeffrey W. Rose, Esq.
4675 MacArthur Court, Suite 550
Newport Beach, CA 92660
USA 
 

OM DU MEDVETET LJUGER OM ATT MATERIAL PÅ NÄTET GÖR INTRÅNG PÅ COPYRIGHT, KAN DU ENLIGT FEDERAL LAGSTIFTNING BLI ÅTALAD FÖR MENED OCH BLI FÖREMÅL FÖR CIVILA PÅFÖLJDER, INKLUSIVE SKADESTÅND, RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH JURISTARVODEN.

Observera att detta förfarande enbart gäller för att meddela G5 och dess dotterbolag att någon gjort intrång på ditt copyrightskyddade material. Föregående krav är avsedda att efterleva G5:s rättigheter och skyldigheter under DMCA, inklusive 17 U.S.C. 512(c), men ska inte betraktas som juridiskt rådgivande. Det kan vara värt att kontakta en advokat angående dina rättigheter och skyldigheter under DMCA och annan tillämplig lagstiftning.

I enlighet med DMCA och annan tillämplig lagstiftning har G5 som policy att, under lämpliga omständigheter och enligt eget gottfinnande, utesluta medlemmar som bedöms ha begått upprepade intrång. G5 kan också enligt eget gottfinnande begränsa åtkomst till webbplatsen och tjänsterna och/eller avsluta konton tillhörande eventuella användare som gör intrång på andras rätt till intellektuell egendom, oavsett om upprepade intrång ägt rum.

13. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VARE SIG G5 ELLER NÅGON ANNAN PART SOM MEDVERKAT TILL ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER UNDERHÅLLA WEBBPLATSEN OCH/ELLER NÅGOT AV SPELEN VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA STRAFFSKADOR ELLER DIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDRIKTIGA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR NÄR DU KOMMER ÅT ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT AV DET SOM NÄMNTS I DET FÖREGÅENDE, GÄLLER ATT ALLT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING ALLA EVENTUELLA SPEL, TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. G5 GER INGA GARANTIER OCH GÖR INGA ANSPRÅK RÖRANDE ANVÄNDNINGEN AV MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, RESULTATEN AV SÅDAN ANVÄNDNING ELLER MATERIALENS KORREKTHET, RIKTIGHET, PÅLITLIGHET ELLER JUSTERING. G5 GARANTERAR INTE FELFRI ELLER AVBROTTSFRI ANVÄNDNING AV MATERIALET, INKLUSIVE SPELEN, ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT WEBBPLATSEN, SPELEN ELLER MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN ÄR HELT FRIA FRÅN BUGGAR, VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU BÄR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR KOSTNADEN FÖR ALLA EVENTUELLA REPARATIONER ELLER ÅTGÄRDER SOM MÅSTE GÖRAS. G5 SKA INTE BÄRA ANSVAR FÖR NÅGRA PRESTANDA- ELLER SERVICERELATERADE PROBLEM ORSAKADE AV TREDJEPARTSSAJTER ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (exempelvis Apples iTunes eller AppStore). OM SÅDANA PROBLEM UPPSTÅR SKA DESSA STYRAS AV AVTALET MELLAN DIG OCH DEN LEVERANTÖREN. Observera att tillämplig lagstiftning eventuellt inte tillåter att implicita garantier exkluderas. Några av ovanstående uteslutanden gäller därför eventuellt inte för dig.

14. VID FELFUNKTION ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN SOM G5 BÄR ANSVAR FÖR OCH SOM HINDRAR DIG FRÅN ATT SLUTFÖRA DET SPEL SOM DU BÖRJAT ATT DELTA I, KOMMER G5 TILLÅTA ATT DU OMINSTALLERAR SPELET I FRÅGA OCH/ELLER EVENTUELLA RELATERADE VIRTUELLA VAROR GRATIS. G5 KAN, ENLIGT EGET GOTTFINNANDE, ÅTERBETALA ENDAST DEN INITIALA AVGIFTEN FÖR DET EJ SLUTFÖRDA SPELET OCH/ELLER EVENTUELLA BERÖRDA VIRTUELLA VAROR ELLER EN PROPORTIONERLIG ANDEL DÄRAV. G5 KOMMER ATT NEKA ALL ÅTERBETALNING TRETTIO (30) DAGAR EFTER DITT KÖP AV SPEL OCH/ELLER VIRTUELLA VAROR ELLER VALUTOR, OAVSETT SKÄLET TILL AVBROTTET. G5 KAN OCKSÅ NEKA ÅTERBETALNING FÖR EVENTUELLA TJÄNSTER ELLER SPEL DÄR DU INTE BETALAT NÅGON INITIAL AVGIFT. G5 SKA INTE BÄRA ANSVAR FÖR NÅGRA PRESTANDA- ELLER SERVICERELATERADE PROBLEM ORSAKADE AV TREDJEPARTSSAJTER ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (exempelvis Apples iTunes eller AppStore). OM SÅDANA PROBLEM UPPSTÅR SKA DESSA STYRAS AV AVTALET MELLAN DIG OCH DEN LEVERANTÖREN. G5 FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ENLIGT EGET GOTTFINNANDE KOMMA FRAM TILL HURUVIDA G5 ÄR ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA SÅDANA FELFUNKTIONER ELLER AVBROTT. G5 FÖRBEHÅLLER SIG ÄVEN RÄTTEN ATT BEGRÄNSA DITT SPELANDE ELLER AVSLUTA DITT KONTO OM G5 SKULLE KOMMA FRAM TILL ATT DU ÄR ANSVARIG FÖR SÅDANT AVBROTT AV TJÄNST, PÅ ANNAT SÄTT BRUTIT MOT VILLKOREN ELLER BRUTIT MOT NÅGRA AV G5:S ANDRA REGLER OCH VILLKOR. G5 FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ENLIGT EGET GOTTFINNANDE NEKA ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER G5:S PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER TILL VEM SOM HELST. Du godkänner att denna begränsning av ansvarsskyldighet så väl som de uteslutanden från skadestånd ska gälla även i fall då eventuell kompensation till dig inte uppfyller sitt essentiella syfte.

15. Du godkänner att ersätta och hålla G5 och alla dess chefer, tjänstemän, anställda och representanter skadelösa från ansvar, anspråk, skadestånd och utgifter, inklusive rimliga juristarvoden, som uppstår antingen till följd av eller i anslutning till (i) brott mot detta avtal, (ii) brott mot lagen eller någon tredje parts rättigheter, (iii) postning eller delning av material, uppgifter, verk och/eller annat innehåll av något slag, inklusive media, på eller genom webbplatsen, (iv) användning av webbplatsen, något av spelen eller någon av tjänsterna som G5 tillhandahåller via webbplatsen och (v) ditt uppförande i anslutning till webbplatsen eller tjänsterna eller med andra användare av webbplatsen eller tjänsterna. G5 förbehåller sig rätten att anta exklusivt försvar av alla anspråk som berättigar oss till ersättning enligt denna sektion. Om så sker ska du samarbeta med G5 i den mån som rimligen efterfrågas av G5.

16. Föreskrifterna i villkoren är utformade till fördel för G5, dess dotterbolag, tredjepartsleverantörer och licensgivare och var och en av dessa ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa föreskrifter direkt eller å sina egna vägnar.

17. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med Kaliforniens lagstiftning, utan att ge någon verkan till eventuella principer rörande motstridiga lagar. Om någon föreskrift i detta avtal skulle visa sig vara olaglig, ogiltig eller av annat skäl omöjlig att genomdriva, ska den föreskriften omedelbart bedömas som skiljbar från detta avtal och inte påverka giltigheten eller genomdrivbarheten hos kvarvarande föreskrifter.

18. Villkoren kan komma att revideras då och då genom att det här meddelandet uppdateras. Du är juridiskt bunden av sådana revisioner och bör därför då och då besöka denna sida för att granska de aktuella villkoren som du är bunden till.

 

Senast uppdaterad 29 augusti 2023

Ursäkta att vi avbryter, men det är en sak vi måste säga...

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och våra användarvillkor i enlighet med nyligen införda tillägg i våra tjänster och med ändrade lagar. Genom att klicka på knappen ”Acceptera" eller genom att fortsätta använda webbplatsen ger du samtycke till att G5 använder cookies och du godkänner integritetspolicyn och användarvillkoren. för att läsa mer.

Den här webbplatsen använder cookies för att maximera din upplevelse och hjälpa oss att förbättra den. Cookies är textfiler med små mängder data som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper oss att känna igen din enhet och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vissa cookies behövs också för att webbplatsen ska fungera korrekt. Läs vår integritetspolicy och våra användarvillkor för viktig information om de cookies vi använder, hur vi använder dem och hur de kan raderas. Kom ihåg att din upplevelse på vår webbplats kan påverkas om du raderar cookies.